Oldaltérkép
Galériák
EGYESÜLET > Közhasznúsági jelentések  
2011

 

KINCSKERESŐ CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ EGYESÜLET

2011. évi

Közhasznúsági jelentése

 


 

1.      SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 439 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

 

2.      KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 3.509.000 Ft támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás legnagyobb része - 3.459.000 Ft - állami normatív támogatás, amelyet az Egyesület a Magyar Államkincstártól, az általa működtetett Családi Napközi(k) működtetésére kapta, illetve használta fel. E támogatás mértékének növekedése az előző évhez képest abból adódott, hogy az Egyesület újabb Családi Napközit nyitott, ez gyermeklétszám növekedéssel járt, ami után újabb normatíva igénylés történt.

A normatív támogatáson kívül egyéb és nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatásokat kaptunk illetve használtunk fel.

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

3.      VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Egyesület alaptevékenységéből származó tárgyévi eredménye 430 ezer Ft.

A Szervezet törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Mindez az idei évben azért nem tettük meg, mert a tárgyév utolsó szakaszában kiderült, hogy az év közben történt normatíva pótigénylése hibás számítással történt, így többletnormatívát utaltak részünkre. Ennek elszámolása 2012. január 30-val megtörtént, visszafizetése pedig (kamatostul) a 2012. év folyamán fog realizálódni.

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

4.      CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

5.      KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben egyesületünk összesen 3.509.000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 882.000 Ft-tal több, mint az előző évben. E növekedés a Családi Napköziben történt gyermeklétszám növekedésből, illetve a Munkaügyi Központtól kapott munkatapasztalat-szerzési támogatás miatt következet be. Ez utóbbit egy fő munkanélküli foglalkoztatása címén igényeltük és kaptuk.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

6.      A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben semmiféle juttatásban illetve költségtérítésben nem részesültek.

A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazná, de azt a fenti okok miatta üresen hagytuk.

 

7.      A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület elsősorban helyi szinten működő közösségépítő-, kulturális-, családi-, gyermek- és ifjúsági alkalmak szervezésével foglalkozó szervezet. Véleményünk szerint ma a fent említett célcsoportok számára elsősorban nem segélyekre, hanem megfelelő szocializációs környezetre, értékeket közlő impulzusokra, a szabadidő értékes eltöltésének lehetőségére van szüksége, hogy mindezeket látva és élményszerűen megélve, követendő mintaként a saját életébe is beépítse. Források hiányában mi nem halat tudunk, és akarunk adni az embereknek, hanem hálót. Az egész évet átívelő munkatervünk tudatosan ezt a célt kívánja szolgálni.

 

Családsegítés:

Lehetőségeinkhez képest a próbálunk segítséget nyújtani a környezetünkben élő hátrányos helyzetű, vagy a nehezebb sorban élő családok, gyermekek és fiatalok számára. (Adománygyűjtés, családlátogatás, mentális segítségnyújtás, gyermekek kedvezményes táboroztatása, napközbeni felügyelete, gyermeknevelési tanácsadás, gyerekek tanulási problémáinak segítése stb.)

 

Kultúra, szocializáció:

Délutáni, esti és hétvégi időszakban szabadidős alkalmakat szervezünk gyerekek, középiskolások és felnőttek részére. (Dráma- és kézműves délutánok, színjátszó esték, természetismereti kirándulások, amatőr irodalmi és színházi előadások, jótékonysági bálok.)

 

Éves programunkban különösen ügyelünk arra, hogy a gyerekek és a fiatalok mellett a szülőket, így az egész családot is több alkalommal megszólítsuk. Mindezt tesszük azért, mert meggyőződésünk, hogy korunk ifjúságát és a családokat érintő új típusú kihívásaira, veszélyeire a szülővel, a családdal együtt kell a válaszokat megkeresni.

Olyan, az egész éven át ívelő komplex munkaterv mentén dolgozunk, amely a gyerek számára élmény, a szó szoros értelmében is játék (drámajáték), s így az öröm forrása. A szülő számára pedig aktív pihenés, kultúra, kikapcsolódás és pedagógiai segítségnyújtás. Mindez egyfajta ember- és közösségépítés, értékrend-formálás, a játék, a művészetek és a kultúra segítségével.

Éves tervünk humánerőforrását egyesületi tagságunk önkéntes munkája biztosítja.

A Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület 2011. évben megvalósult munkatervét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

 

Családi Napközi

Az előbb említett folyamatnak szerves része az egyesület által fenntartott családi napközi működtetése. A Kincskereső Családi Napközi olyan napközbeni ellátás, amely a család (gyerek és szülő) igényeihez a legmesszebbmenőkig alkalmazkodik, személyes gondoskodást nyújt, otthonos és biztonságos. Jelenleg 2 napközit működtetünk 12 felvett gyermekkel 1,5 fő alkalmazotti státusszal. Mindezt normatív- és munkaügyi támogatásból valamint szülői hozzájárulásból finanszírozzuk.

 

Kapcsolataink:

Jó kapcsolatokat ápolunk a helyi intézményekkel (önkormányzat, kisebbségi önkormányzat) civil szervezetekkel és a helyi katolikus egyházközséggel. Egyes rendezvényeinken ők is gyakran szerepet vállalnak (pl. Gyermeknap az egyházközséggel) de mi is szívesen bekapcsolódunk az Önkormányzat programjaiba (pl. Rác Fonó)

 

Dusnok, 2012. február 09.                                                                                      Hodován Péter elnök

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület közgyűlése 2012. február 11-i ülésén elfogadta.Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Az egyszerűsített éves beszámolót a FeOrsi-Bt  mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Mérleg

                                                                                                                                                              Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

 

 

98

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

129

0

341

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

129

 

341

C.

Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)

129

0

439

D.

Saját tőke

9

0

439

I.

Induló tőke

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

-15

 

9

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

24

 

430

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E

Tartalék

-94

 

-220

F

Céltartalékok

 

0

0

G.

Kötelezettségek

214

0

220

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

214

 

220

H.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)

129

0

439

 

Dusnok, 2012. február 09.                                                                                                      

                                  

                                                                                                                                                                                


A mai nap
2024. február 27.
Bátor, Bátor
Írások